Thay đổi giấy phép đầu tư tại Quảng Ninh


Trong thời gian hoạt động, giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh thay đổi vì nhiều lý do như: thông tin nhà đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm thực hiện dự án đầu tư, quy mô đầu tư, tiến độ đầu tư… buộc nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chính giấy chứng nhận dự án đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng hiểu rõ về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Luật Quang Phong xin hướng dẫn sơ bộ như sau:

 

 

I. Căn cứ pháp luật

1. Luật đầu tư 2014;

2. Nghị định 118/2015/NĐ-CP;

3. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

4. Văn bản liên quan khác.

 

II. Các nội dung cần phải điều chỉnh trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh

1. Thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

2. Điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn trên giấy phép đầu tư

3. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của giấy phép đầu tư

4. Điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư

5. Điều chỉnh địa điểm hoạt động của dự án đầu tư

6. Điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động

 

III. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư tại Quảng Ninh

Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư không bắt buộc nhưng được khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (Trang web: dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong vòng 15 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp  bộ hồ sơ  điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

Tùy theo dự án đầu tư mà hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tại Quảng Ninh bao gồm:

Đối với dự án đầu tư không phải xin cấp quyết định chủ trương đầu tư

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(3) Bản sao biên bản họp/Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

(4) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ dự án đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất để hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);

(5) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

(6) Bản gốc GCN đăng ký đầu tư;

(7) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);

(8) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

(9) Báo cáo đầu tư (Báo cáo doanh nghiệp nộp online trên trang dautunuocngoai.gov.vn)

(10) Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

Tùy theo nội dung thay đổi hồ sơ cần cung cấp thêm:

(i)  Trường hợp thay đổi trụ sở cần cung cấp: Giấy tờ về trụ sở bao gồm: Hợp đồng thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền hợp pháp cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương khác);

(ii) Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp: Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính chưa thể hiện công ty đã góp đủ vốn); xác nhận ngân hàng theo quy định hoặc tài liệu chứng minh phần vốn góp tăng thêm;

(iii) Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật cần cung cấp: Hộ chiếu công chứng, xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú công chứng của đại diện theo pháp luật mới;

(iv) Trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư, người đại diện của nhà đầu tư: bản công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, hộ chiếu mới hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin;

(v) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, nguồn gốc xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính theo quy định;

(vi) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư tại Quảng Ninh

Khi điều chỉnh dự án đầu tư các nội dung liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thủ tục hồ sơ tương tự thủ tục đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh áp dụng cho trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh in giấy biên nhận hồ sơ từ Hệ thống và giao cho nhà đầu tư khi nộp hồ sơ đúng quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh ra thông báo nội dung không hợp lệ bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để nhà đầu tư sửa đổi hoặc bổ sung.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh làm thay đổi thông tin liên quan ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Một số lưu ý:

Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh.

Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới sử dụng, công bố mẫu dấu theo quy định

Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định

 

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tỉnh Quảng Ninh (cơ quan đăng ký đầu tư) bao gồm các cơ quan sau:

1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trực thuộc trung ương.

Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

 

IV. Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư Quảng Ninh là thủ tục đòi hỏi độ chính xác cao về quy chuẩn hồ sơ pháp lý cũng như trình độ chuyên môn của người soạn và chuẩn bị hồ sơ. Nhằm giúp khách hàng tập trung vào vấn đề kinh doanh mà không tốn nhiều thời gian đi lại. Luật Quang Phong xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh trọn gói. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách từ khâu trước khi soạn hồ sơ đến sau khi hoàn thiện thủ tục  giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh.

 

 

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư Quảng Ninh chi tiết như sau: 

Tư vấn và hỗ trợ thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh

  • Tư vấn miễn phí các vấn đề khi thay đổi như: Thay đổi địa chỉ, thay đổi vốn,  Ngành nghề kinh doanh thay đổi có thuộc diện được đăng ký; Lưu ý khi thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh; Những vấn đề liên quan khác
  • Soạn thảo đầy đủ hồ sơ để thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh;
  • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo quy định;
  • Nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện - xử lý hồ sơ tại ban quản lý khu kinh tế - sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ;
  • Đi lấy kết quả và bàn giao đúng thời hạn đã cam kết trên hợp đồng;
  • Hỗ trợ thủ tục làm dấu nếu có yêu cầu;

Tư vấn và hỗ trợ thủ tục thuế sau khi thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

  • Tư vấn và hỗ trợ điều chỉnh thông tin đăng ký thuế tại Quảng Ninh;
  • Tư vấn và hỗ trợ sự thay đổi về chính sách thuế  khi có sự thay đổi tại Quảng Ninh;
  • Hỗ trợ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội... cho nhà đầu tư tại Quảng Ninh;
  • Tư vấn và hỗ trợ những nội dung khác có liên quan.

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Trân Trọng! Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luật Quang Phong

VPGD Luật Quang Phong

Văn phòng tại Hà Nội: Số 16 Trần Quốc Vượng - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 67 Phố Giếng Đồn Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: luathgp.hoai@gmail.com     

Website: https://thanhlapcongtyquangninh.net/

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật