Dịch vụ hoàn thuế đầu tư tại Quảng Ninh


 

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp được thành lập từ dự án đầu tư hoặc có hoạt động thực hiện dự án đầu tư chưa đi vào kinh doanh có phát sinh số thuế hoàn từ dự án đầu tư khá lớn. Để được hoàn số thuế đó doanh nghiệp phải nộp hồ sơ làm thủ tục hoàn thuế theo quy định pháp luật. Cụ thể theo điều 13 quy định trong Luật thuế GTGT, phần thuế GTGT mua vào trong giai đoạn đầu tư nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật thì doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn thuế đối với số thuế GTGT này. Vậy các điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ để được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư như thế nào? Trường hợp có dự án đầu tư dưới 1 năm có được hoàn thuế hay không? Dự án đầu tư đã đi vào sản xuất kinh doanh có được hoàn thuế không? Với kinh nghiệm thực tiễn khi thực hiện thủ tục hoàn thuế cho dự án đầu tư, chúng tôi sẽ giúp khách hàng đảm bảo đầy đủ quyền lợi thuế trong thời gian nhanh nhất. Tham khảo bài viết: Dịch vụ hoàn thuế đầu tư tại Quảng Ninh

 

 

I. Điều kiện để được hoàn thuế GTGT

1. Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

2. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động;

3. Dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng được duyệt theo quy định về đầu tư; thì phải có phương án đầu tư được cá nhân có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (Theo khoản 12, Điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC);

4. Thời gian đầu tư từ đủ 01 năm trở lên, trừ các trường hợp tại điểm c khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC như: dự án đầu tư không góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký; dự án đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng chưa đủ các điều kiện theo quy định; dự án đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động (bị thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh…); Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng từ 51% giá thành sản phẩm trở lên;

5. Số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho việc đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên.

 

II. Trình tự thủ tục hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư

1. Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước – Mẫu 01/ĐNHT ban hành theo TT 156/2013/TT-BTC;
 • Tờ khai thuế GTGT của dự án đầu tư – Mẫu 02/GTGT;
 • Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao);
 • Các tài liệu liên quan đến xây dựng dự án;
 • Hóa đơn chứng từ đầu vào của dự án đầu tư;
 • Các tài liệu bổ sung giải trình kèm theo (nếu có);
 • Doanh nghiệp nên gọi điện trao đổi trước với cán bộ quản lý thuế công ty để được hướng dẫn hoàn thiện và nộp hồ sơ theo quy định.

2. Nộp hồ sơ hoàn thuế

 • Hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Doanh nghiệp được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

3. Cơ quan thuế thẩm định yêu cầu hoàn thuế GTGT của Doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết hoàn thuế:

Theo quy định tại Thông tư 99/2016/TT-BTC, thời hạn giải quyết yêu cầu hoàn thuế chia thành 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện được hoàn trước, kiểm tra sau.

 • Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hoàn thuế;
 • Nếu đủ điều kiện được hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời gian không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp 2: Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

 • Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời gian không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.
 • Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh phải chi trả tiền thuế được hoàn cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp).

 

III. Các trường hợp hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư và cách xác định số thuế được hoàn.

Trường hợp 1:

Nội dung:

 • Doanh nghiệp áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Doanh nghiệp được thành lập từ dự án đầu tư và đang trong giai đoạn đầu tư.

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn:

 • Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư - mẫu 02/GTGT;
 • Sau khi đủ thời gian đầu tư một năm trở lên nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên. Thì được hoàn thuế GTGT theo năm cho dự án đầu tư.

Ví dụ 1: Công ty A thành lập từ dự án đầu từ có trụ sở chính tại Quảng Ninh. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư từ tháng 03/2018. Công ty A thực hiện kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Đến Tháng 4/2019 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng và công ty dự kiến kết thúc giai đoạn đầu tư vào tháng 05/2019 để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh. Vậy Công ty A được làm hồ sơ yêu cầu hoàn 500 triệu thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư trước tháng 05/2019.

Trường hợp 2

Nội dung:

 • Doanh nghiệp áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư.

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn:

 • Doanh nghiệp kê khai riêng đối với dự án đầu tư: mẫu 02/GTGT;
 • Thực hiện kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Sau đó nếu số thuế GTGT của dự án đầu tư chưa  khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên, thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Nếu số thuế chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng, thì sẽ kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Ví dụ 2: Công ty A có trụ sở chính tại Quảng Ninh, tháng 3/2018. Công ty có dự án đầu tư tại Quảng Ninh. Dự án này vẫn đang trong giai đoạn đầu tư. Công ty A kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 4/2018 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện (900 triệu đồng). Công ty A tiến hành bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (900 triệu đồng). Vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp tại kỳ tính thuế tháng 4/2018 là 400 triệu đồng.

Trường hợp 3

Nội dung:

 • Doanh nghiệp áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Doanh nghiệp đang đầu tư dự án mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi công ty đang đóng trụ sở chính. Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động kinh doanh.

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn:

 • Doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế cho dự án đầu tư;
 • Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi tiến hành bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên, thì được hoàn thuế đầu tư.
 • Riêng với dự án quan trọng cấp quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án, thì không thực hiện kết chuyển mà Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn riêng.

Trường hợp 4

Nội dung:

 • Doanh nghiệp áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Doanh nghiệp có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương;
 • Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu riêng, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản ngân hàng, được cấp mã số thuế;

Cách xác định số thuế GTGT được hoàn

 • Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế và hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương quản lý trực tiếp;
 • Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, đã được hoàn, chưa được hoàn của dự án để bàn giao lại cho doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư để doanh nghiệp mới thực hiện khai, nộp thuế và hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ví dụ 4: Công ty A có trụ sở chính tại Quảng Ninh, tháng 3/2018, Công ty có dự án đầu tư tại Hải Phòng, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty A thực hiện khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư.

Đến tháng 4/2018 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là 200 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án với số thuế phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hiện đang còn được khấu trừ 200 triệu đồng). Vì vậy, kỳ tính thuế tháng 4/2018 Công ty A có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được nộp hồ sơ yêu cầu hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

 

IV. Dịch vụ hoàn thuế đầu tư tại Quảng Ninh.

   Mục tiêu của Luật Quang Phong chúng tôi khi cung cấp dịch vụ pháp lý là tạo ra những giá trị nhất định làm nền tảng bền vững lâu dài cho doanh nghiệp. Khi cung cấp dịch vụ THUẾ - KẾ TOÁN đặc biệt là DỊCH VỤ HOÀN THUẾ ĐẦU TƯ TẠI QUẢNG NINH chúng tôi đảm bảo đòi được lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp bạn.

 

Dịch vụ thủ tục hoàn thuế đầu tư tại Quảng Ninh bao gồm những nội dung:

1. Tư vấn pháp luật miễn phí trước khi làm thủ tục hoàn thuế:

Trước khi thực hiện thủ tục hoàn thuế thì khâu tư vấn cho khách hàng hiểu và nắm bắt được quy định pháp luật là rất cần thiết. Bởi Luật Quang Phong muốn khách hàng hiểu được những giá trị chúng tôi mang lại cho khách hàng khi thực hiện thủ tục. Nội dung tư vấn của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn điều kiện hoàn thuế đầu tư, các giấy tờ khách hàng cần cung cấp;
 • Tư vấn các trường hợp hoàn thuế và cách tính số thuế được hoàn;
 • Tư vấn sơ bộ về trình tự, quy trình, hồ sơ hoàn thuế đầu tư;
 • Tư vấn thời gian hoàn thuế đầu tư cũng như lợi ích mà chúng tôi mang lại cho khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề thuế - kế toán liên quan đến quá trình hoàn thuế;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan theo quy định

​2. Thực hiện thủ tục hoàn thuế đầu tư tại Quảng Ninh:

Bước tư vấn là bước khởi đầu cho dịch vụ của chúng tôi thì tại bước thực hiện thủ tục hoàn thuế đầu tư tại Quảng Ninh là bước quyết định đến sự thành công của dịch vụ. Bước này chúng tôi luôn chuẩn hóa hệ thống sổ sách, chứng từ, giấy tờ hồ sơ hoàn thuế để đảm bảo đúng quy định cho khách hàng. Chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục hoàn thuế đầu tư tại Quảng Ninh với những nội dung sau:Soạn toàn bộ hồ sơ cần thiết cho việc thực hiện thủ tục;

 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan;
 • Thay mặt khách hàng công chứng chứng thực giấy tờ theo quy định;
 • Đại diện nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ;
 • Thay mặt khách hàng làm việc, giải trình với cơ quan nhà nước;
 • Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng;
 • Chuẩn bị hồ sơ lưu và hướng dẫn khách hàng lưu hồ sơ giấy tờ.

3. Dịch vụ hậu mãi sau khi hoàn thiện thủ tục hoàn thuế đầu tư tại Quảng Ninh

Tại Luật Quang Phong ngoài việc đảm bảo hoàn thành dịch vụ hiện tại chúng tôi luôn cam kết có những chính sách hậu mãi trong tương lai cho khách hàng. Chế đậu hậu mãi của chúng tôi như sau:

a, Tư vấn MIỄN PHÍ mọi thủ tục pháp lý trong vòng 1 năm kể từ thời điểm kết thúc dịch vụ hoàn thuế đầu tư  

bCHIẾT KHẤU Từ 5% đến 30% đối với các dịch vụ sau:

 •   Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp: Thành lập mới, mua bán, sáp nhập, giải thể công ty, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Dịch vụ kế toán: Kê khai thuế, báo cáo tài chính, rà soát lại sổ sách giấy tờ…
 • Dịch vụ thuế: Dịch vụ hoàn thuế GTGT, hoàn thuế TNCN, hoàn thuế đầu tư…
 • Dịch vụ chữ ký số: Cấp mới, gia hạn, chuyển đổi nhà cung cấp…
 • Dịch vụ hóa đơn điện tử: Làm mới, mua thêm …
 • Dịch vụ khắc dấu: Khắc dấu hoàn công, dấu tròn, dấu chức danh …
 • Dịch vụ sở hữu trí tuệ: Bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ logo, đăng ký mã số mã vạch
 • Các dịch vụ pháp lý khách theo yêu cầu…

Tùy từng nội dung dịch vụ và chi tiết công việc sẽ có những chính sách ưu đãi riêng. Khách hàng liên hệ Luật Quang Phong để được tư vấn chi tiết hơn mọi vấn đề liên quan.

 

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luật Quang Phong

VPGD Luật Quang Phong

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: 9b Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: thanhlapcongtyoquangninh@gmail.com     

Website: https://thanhlapcongtyquangninh.net/

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật